Zásady spracovania osobných údajov

Vážený zákazníci, týmto dokumentom si zároveň chceme splniť našu povinnosť poskytnúť informácie podľa el. 13 nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 2016/679 z 27 apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ ES (VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV) a zákona č. 18/2018 z.z. z 29 novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Táto informácia o ochrane osobných údajov a súkromia sa vzťahuje na vás a na vaše osobné údaje, pretože ste naším zákazníkom. Naša spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracovaní vaších osobných údajov. Chceme vám vysvetliť ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania nášho zmluvného vzťahu, či pojeho ukončení.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
XINT, s.r.o.
Marián Kapalla
Na čerešňovom vrchu č.16
949 11 Nitra
IČO: 45 591 245
IČ DPH: SK2023062525
www.kapodenim.sk

1. Typy osobných údajov
Spracovávame nasledujúce údaje
– osobné kontaktné údaje. Napríklad vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, dátum narodenia.
– pracovné kontaktné údaje napríklad: Adresa firmy, ktorú zastupujete, pracovný email a adresa a tel. číslo.
– zmluvné údaje, napríklad obsah zmluvy uzatvorenej s vašou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov, rozsah poskytovaných služieb, typ vozidla, jeho označenie.


Platobné informácie
Údaje o korešpondencii a komunikácií ako napríklad: emailová korešpodencia, internetové dátové prenosy a IP Adresa.
– prístupové práva, vaše prístupové práva a a práva k rôznym aplikáciám v rámci IT infraštruktúry.
– registračné údaje vrátane prístupového hesla. Informácie týkajúce sa vezpečnosti.
– záznamy z kamerového systému.


2.Účely a ciele spracúvania údajov
Vaše údaje budeme spracúvať na nasledovné účely
Poskytovanie zmluvných služieb. Musíme zabezpečovať evidenciu svojích klientov v zmysle osobitných predpisov. PRávnym základom je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
– vernostný program. Evidencia zákazníka a zasielanie noviniek o najnovších ponukách a službách spojených s členstvom v našom programe. Právnym základom je zmluva uzatvorená medzi nami a oprávnený záujem prevádzkovanteľa.
– direct marketing. Zaoberáme sa tým, ako vám vylepšiť rozvoj naších služieb, tvorbu ponúk na mieru, právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa.
– dane a účtovníctvo. Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracúvať určité osobné údaje. Právnym základom je plnennie zákonných povinností, bezpečnosť a ohrozenie prevádzky a siete. Kontroľujeme funkčnosť, bezpečnosť a stabilitu prevádzky našej siete, ktorej ste účastníkom. Právnym základom je plnenie zákonných povinností a oprávnený záujem prevádzkovateľa.
– zároveň máme v našej prevádzke naištalovaný kamerový systém, ktorý vás chráni. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa.
– Riešenie sporov a vyšetrovanie priestukov. Môže spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, šťažností alebo právnych postupov alebo ak máte podozrenie z priestupku, ktorý by sme chceli ďalej preskúmať. Právnym základom je plnennie zákonných povinností a oprávnený záujem prevádzkovateľa.
– dodržiavanie zákona, možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali i zákon (Napr: zhoda vášho mena s menami na takzvaných zoznamoch určených strán a dodržiavanie zákona o praní špinavých peňazí) alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu.
– Marketingové súhlasy. Rovnako môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od vás vopred vyžiadame, právnym základom je súhlas, ktorý sme od vás získali.


Zákaznícka administratíva
Vedieme si záznami o všetkých naších zákazníkoch a ich službách. Na základe analýzy naších záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia ponukách pre naších zákazníkov. Právnym základom je zmluva uzatvorená medzi nami a oprávnený záujem prevádzkovateľa.

3. Kto má prístup k vaším údajom
Prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností. Vaše osobné údaje môžeme zdielať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len ana účely opísané vyššie a iba v súlade s našími pokynmi. Zmluvne sme ich zaviazali, aby dodržiavali bezpečnostné pokyny upravujúce v zákone.
K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. Prístup majú len tí, ktorí to pri svojej práci potrebujú na vyššie uvedené účely, a len vtedy ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.
Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžete zdielať napríklad s našími dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činných v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.


4. Umiestnenie vašich osobných údajov.
Vaše osobné údaje údaje budú umiestnené výlučne v rámci EÚ a Európskeho hospodárskeho priestory. Vaše údaje v naších systémoch chránime v najvyššej možnej miere.


5. Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchovávame vaše údaje počas trvania vášho vzťahu s nami.
Pokiaš je to možné, údaje vymažeme ešte počas vášho vzťahu s nami, ako náhle už nebudú potrebné. V každom prípade vaše osobné záznamy vymažeme najneskôr do uplynutia zákonných leh§t po skončení zmluvného vžťahu, pokiaš legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie.
Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenia na dlhodobé uchovávanie vaších osobných údajov.


6. Právny základ pre spracovávanie vaších údajov
Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobnú udaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu vás ako dotknutej osoby. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať preukázateľným oznámením na našej webovej schránke. V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať vaše osobné údaje na základe zákonnej povinnosti v zmysle osobitného predpisu. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť.


7 Práva dotknutých osôb
Je dôležité, aby ste chápali, že ide o vaše osobné údaje, ktoré spracovávame a že chceme, aby ste s tým boli urozumení. Aj keď na spracovanie vašich osobných údajov nepotrebujeme vaše povolenie, lebo nám to ukladá zákon, alebo zákony spojené s vašou zmluvu, v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte veľa práv. text hore vám odpovie na väčšinu vašich otázok.
Ďalšie informácie technického charakteru nájdete vo VOP na www.kapodenim.sk
Vaše práva
Právo na prístup
Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobnú údaje, vrátane informácií o tom:
– prečo spracovávame vaše osobné údaje
– aké kategórie osobných údajov spracovávame
– s kým vaše osobné údaje zdieľame
– ako dlho uchovávvame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria naučenie tejto lehoty.
Aké máte práva
– odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
– ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
– ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené inofrmácie sú dostupné v tomto dokumente.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšk, dotatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu
Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vaších osobných údajov nesprávny, napr: ak ste si zmenili meno, alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie
Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie
Od momentou, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť.
Presnosť vaších osobných údajov (alebo ich podľa vaších pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výminkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobnú udaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi. na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vaších osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, alebo nechcete, aby sme osobnú údaje vymazali.


Právo namietať
Ak sa domievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.


Právo na prenos údajov
Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu udajov.

Stiahnutie súhlasu
Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu. O vašej požiadavke / požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobnú údaje mohli poskytovať.


V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.


Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?


Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobnú údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obráziť na nás na mailovej adrese marian.kapalla@gmail.com vaše podnety a žiadosti budú preverené.
Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorý je: úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov-sk.